Postupak upisa u sudski registar


U predmetnom postupku brisanja konačnog upisa u sudski registar pristupanja društvu stranih osnivača, povećanje osnovnog kapitala, brisanje pojedinih djelatnosti u unutrašnjem poslovanju društva i upis lica ovlašćenog za zastupanje, te i svih naknadnih upisa promjena u sudskom registru koje se zasnivaju na brisanom upisu, nije odlučivano o građanskim pravima i obavezama apelanata, odnosno da taj postupak nije bio odlučujući za njihova privatna prava i obaveze.
• Odluka o dopustivosti broj AP 2460/08 od 14. oktobra 2008. godine, stav 11