Izvršni postupak

Apelacija je ratione materiae inkompatibilna s Ustavom kada se osporena odluka, donijeta u izvršnom postupku, ne odnosi na novo i posebno određivanje građanskih prava u odnosu na odluku donesenu u parničnom postupku.
• Odluka o dopustivosti broj AP 939/04 od 13. oktobra 2005. godine, stav 12

Odluke koje donese sud u postupku izvršenja pravosnažne presude ne odnose se na novo i posebno određivanje građanskih prava u slučaju da apelant propusti da iznese u parničnom postupku relevantnu činjenicu, čije bi iznošenje možda uticalo na drugačiji ishod tog parničnog postupka, jer iznošenje te činjenice u izvršnom postupku nije dovelo i nije moglo ni dovesti do novog i posebnog određivanja apelantovih građanskih prava u odnosu na parnični postupak.
• Odluka o dopustivosti broj AP 1075/04 od 17. novembra 2005. godine, stav 7, izvršni postupak, apelacija ratione materiae inkompatibilna s Ustavom BiH

Osporeno rješenje o izvršenju doneseno je na osnovu naredbe o povratu stvari, pa se radi o aktu suda koji nije donesen kao rezultat „utvrđivanja osnovanosti krivične optužbe" protiv apelanta u krivičnom postupku, budući da je taj postupak obustavljen osam godina prije donošenja navedene naredbe. Takođe, naredba o povratu stvari nije rezultat ni nekog postupka u kojem bi bila utvrđivana apelantova „građanska prava i obaveze" u smislu člana 6 stav 1 Evropske konvencije. Stoga, rješenje o izvršenju koje je doneseno na osnovu naredbe koja nije rezultat ni krivičnog ni građanskog postupka ne ulazi u okvir člana 6 stav 1 Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti broj AP 895/05 od 9. februara 2006. godine, st. 16 i 18
• Odluka o dopustivosti broj AP 1135/05 od 27. juna 2006. godine, stav 9
• Odluka o dopustivosti broj AP 1236/05 od 13. juna 2006. godine, stav 10
• Odluka o dopustivost broj AP 1336/05 od 20. oktobra 2006. godine, stav 9