Razvod braka


Prava i slobode predviđeni u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. U tački 3 člana II Ustava Bosne i Hercegovine dat je katalog prava za sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u kojem se, u smislu ove ustavne odredbe, ne nalazi pravo na razvod braka.
• Odluka o dopustivosti broj AP 136/02 od 15. juna 2004. godine, stav 5

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.