Pokretanje krivičnog postupka protiv trećih lica

Ustavni sud primjećuje da Zakon o krivičnom postupku za oštećenog predviđa pravo da učestvuje u postupku kao oštećena strana jer je on „lice čije je kakvo lično ili imovinsko pravo krivičnim djelom povrijeđeno ili ugroženo (član 139 stav 1 tačka 6). Međutim, ovo pravo nije obuhvaćeno zaštitom iz člana 6 Evropske konvencije. U skladu s navedenim, Ustavni sud zaključuje da je u ovom dijelu apelacija ratione materiae inkompatibilna s Ustavom Bosne i Hercegovine pa je, imajući u vidu odredbe člana 16 stav 2 tačka 9 Poslovnika Ustavnog suda, u tom dijelu apelacija nedopustiva.
Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 12/02 od 19. aprila 2004. godine, st. 21, 22 i 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04

Apelacija je ratione materiae inkompatibilna s Ustavom ukoliko se apelant žali na donošenje sudske odluke u razumnom roku u postupku u kojem apelant učestvuje u svojstvu oštećenog, a ne okrivljenog.
• Odluka o dopustivosti broj AP 688/04 od 17. februara 2005. godine, stav 10

Apelacija je ratione materiae inkompatibilna s Ustavom ukoliko se apelant žali na odluke sudova kojima je odlučeno o apelantovim optužbama protiv trećih lica, odnosno ukoliko se apelant ne žali na sudske odluke o njegovoj krivici.
• Odluka o dopustivosti broj AP 560/04 od 28. juna 2005. godine, stav 14, pokretanje krivičnog postupka protiv trećih lica zbog povreda prava iz radnog odnosa

Obrnuto tumačenje člana 6 Evropske konvencije, prema kojem bi se pravo na pravičan postupak garantovalo i nekome ko traži utvrđivanje osnovanosti krivične optužbe protiv drugog lica, prevazilazilo bi jezičke okvire tumačenja člana 6 Evropske konvencije.
• Odluka o meritumu broj AP 949/04 od 17. novembra 2005. godine, st. 47 i 48;
• Odluka o dopustivosti broj AP 1221/05 od 9. februara 2006. godine, st. 11 i 12;
• Odluka o dopustivosti broj AP 1104/05 od 12. aprila 2006. godine, stav 7;
• Odluka o dopustivosti broj AP 1304/05 od 27. juna 2006. godine, stav 12

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.