Nije krivična optužba

Osporenim rješenjima je Sud Bosne i Hercegovine po službenoj dužnosti preuzeo od Okružnog suda u Trebinju krivični predmet protiv apelanta i odlučio da se krivični postupak protiv njega nastavi u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Dakle, nesporno je da se u ovoj fazi postupka osporenim odlukama nije utvrđivala osnovanost krivične optužbe protiv apelanta u smislu člana 6 stav 1 Evropske konvencije, pa taj član u konkretnom slučaju nije primjenjiv pa se apelacija odbacuje kao ratione materiae inkompatibilna s Ustavom Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti broj AP 2094/05 od 17. novembra 2005. godine, stav 6

Apelantovi navodi u vezi s postupkom za odlaganje izvršenja krivične sankcije se ne odnose na utvrđivanje osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega, u kom slučaju bi ispitivanje navodnih povreda prava na koje se apelant poziva spadalo u djelokrug člana 6 Evropske konvencije. Član II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju, ne pruža širi obim zaštite. Slijedi, da su ovi apelantovi žalbeni navodi u vezi s povredom prava na pravično suđenje ratione materiae inkompatibilni s Ustavom Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti broj AP 2054/05 od 17. novembra 2005. godine, stav 7

Postupak upućivanja u samicu, kao disciplinska mjera, nije postupak u kojem se utvrđuje krivična optužba u smislu člana 6 Evropske konvencije, zbog čega je apelacija ratione materiae inkompatibilna s Ustavom Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti broj AP 2076/05 od 9. novembra 2006. godine, stav 13

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.