BosanskiEnglishHrvatskiSrpskiSrpski
LinkoviKontaktIn Memoriam
Navigacija
O SUDUUSTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE


 Reisa Dž.Čauševića 6
 71000 Sarajevo
 Bosna i Hercegovina

tel: (033) 251-226
fax: (033) 561-134
e-mail:info@ustavnisud.ba

Prijem stranaka:
 - od 10:00 do 12:00O sudu    Nadležnosti    Sastav suda    

Valerija Galic

Valerija Galić
Predsjednica
Ustavnog suda
Rođena je 13. oktobra 1956. godine u Splitu. Maturirala је u Prvoj gimnaziji u Sarajevu, diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 13. aprila 1981. godine. Kao pripravnica 1. jula 1981. zaposlila se u Sekretarijatu za zakonodavstvo tadašnjeg Izvršnog vijeća Skupštine SRBiH, odakle je upućena na sudsku praksu u Općinski sud I u Sarajevu. Nakon položenog pravosudnog ispita 13. oktobra 1982. godine nastavila je da radi u Sekretarijatu za zakonodavstvo kao stručna saradnica, zatim, savjetnica i pomoćnik sekretara za zakonodavstvo Izvršnog vijeća Vlade R/FBiH do 1996. godine, odnosno do imenovanja na funkciju sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade FBiH.
U maju 1997. je učestvovala u programu USAID-a Oporezivanje u federalnom sistemu – izrada propisa - primjer SAD, koji je realiziran u SAD.
Na poziv Vijeća Evrope, kao predstavnica BiH iz FBiH i članica Komisije za harmonizaciju pravnog sistema sa evropskom legislativom, u junu 1999. boravila je u Strassbourgu u studijskoj posjeti i upoznavanju sa radom organa Vijeća Evrope.
Kao članica učestvovala je u više radnih komisija za izradu i donošenje sistemskih zakona iz raznih oblasti. Koautorica je i recenzentica u nekoliko stručnih publikacija. Bila je članica Komisije za polaganje stručnog ispita za radnike uprave u Federaciji BiH, ispitivač za predmete Osnove ustavnog uređenja i Osnove uprave u Federaciji BiH. Za sutkinju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je izabrana 30. jula 2002. godine, a na dužnost je stupila u februaru 2003. godine, nakon konstituirajuće sjednice novog saziva Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dužnost potpredsjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obavljala je od juna 2006. godine do 26. maja 2012. godine, kada je izabrana za predsjednicu Suda.
Sudije
Valerija Galić
Seada Palavrić
Miodrag Simović
Tudor Pantiru
Mato Tadić
Constance Grewe
Mirsad Ćeman
Margarita Caca-Nikolovska
Zlatko M. Knežević