BosanskiEnglishHrvatskiSrpskiSrpski
LinkoviKontaktIn Memoriam
Navigacija
O SUDUUSTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE


 Reisa Dž.Čauševića 6
 71000 Sarajevo
 Bosna i Hercegovina

tel: (033) 251-226
fax: (033) 561-134
e-mail:info@ustavnisud.ba

Prijem stranaka:
 - od 10:00 do 12:00O sudu    Nadležnosti    Sastav suda    

Valerija Galic

Valerija Galić
Sutkinja
Ustavnog suda
Rođena je 13. oktobra 1956. godine u Splitu. Maturirala је u Prvoj gimnaziji u Sarajevu, diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 13. aprila 1981. godine. Kao pripravnica 1. jula 1981. zaposlila se u Sekretarijatu za zakonodavstvo tadašnjeg Izvršnog vijeća Skupštine SRBiH, odakle je upućena na sudsku praksu u Općinski sud I u Sarajevu. Nakon položenog pravosudnog ispita 13. oktobra 1982. godine nastavila je da radi u Sekretarijatu za zakonodavstvo kao stručna saradnica, zatim, savjetnica i pomoćnik sekretara za zakonodavstvo Izvršnog vijeća Vlade R/FBiH do 1996. godine, odnosno do imenovanja na funkciju sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade FBiH.
U maju 1997. je učestvovala u programu USAID-a Oporezivanje u federalnom sistemu – izrada propisa - primjer SAD, koji je realiziran u SAD.
Na poziv Vijeća Evrope, kao predstavnica BiH iz FBiH i članica Komisije za harmonizaciju pravnog sistema sa evropskom legislativom, u junu 1999. boravila je u Strassbourgu u studijskoj posjeti i upoznavanju sa radom organa Vijeća Evrope.
Kao članica učestvovala je u više radnih komisija za izradu i donošenje sistemskih zakona iz raznih oblasti. Koautorica je i recenzentica u nekoliko stručnih publikacija. Bila je članica Komisije za polaganje stručnog ispita za radnike uprave u Federaciji BiH, ispitivač za predmete Osnove ustavnog uređenja i Osnove uprave u Federaciji BiH. Za sutkinju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je izabrana 30. jula 2002. godine, a na dužnost je stupila u februaru 2003. godine, nakon konstituirajuće sjednice novog saziva Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dužnost potpredsjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obavljala je od juna 2006. godine do 26. maja 2012. godine, kada je izabrana za predsjednicu Suda.
Sudije
Mirsad Ćeman
Mato Tadić
Margarita Caca-Nikolovska
Zlatko M. Knežević
Tudor Pantiru
Valerija Galić
Miodrag Simović
Constance Grewe
Seada Palavrić